ISFCP_LOGO

FACULTY PROFILE

S.NO.

NAME

DESIGNATION

EMAIL

DOWNLOAD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

Dr. G. D. Gupta

Dr. R.K. Narang

Dr. Baldev Singh

Er. Jaspreet Singh

Dr. G. S. Sarma

Dr. Pooja Chawla

Dr. Shamsher Singh

Dr. Sidharth Mehan

Dr. Balak Das Kurmi

Dr. Amit Sharma

Dr. Sourabh Kosey

Dr. Preeti Patel

Dr. Arti Singh

Dr. Sant Kumar Verma

Dr. Vivek Asati

Dr. Naresh K Rangra

Mr. Tanmay M

Dr. Rohit Bhatia

Dr. Amandeep Singh

Dr. Ranjeet Kumar

Dr. Rajveer Singh

Dr. Shivani Chandel

Dr. Prabha Rajput

Dr. Priya

Dr. Sarjana Raikwar

Dr. Ankita Dadwal

Dr. Ankit Awasthi

Mr. Gurmeet Singh

Ms. Karishma Aggarwal

Ms. Avileen Kaur

Ms. Seema Brar

Ms. Karamjeet Kaur

Dr. Tanpreet Kaur Badwal

Mr. Anupam Awasthi

Ms. Tania Bajaj

Ms. Kirandeep Kaur

Ms. Navjot Kaur Sandhu

Mr. Satyam Khare

Mr. Gurpreet Singh

Ms. Sakshi Gupta

Dr. Rohit

Ms. Dilpreet Kaur

Ms. Simranpreet Kaur

Ms. Sania Grover

Mr. Khadga Raj Aran

Mr. Lokshay Kapil

Mr. Amit Sharma

Ms. Jasveer Kaur

Dr. Rojin G Raj

Mr. Lav Goyal

Ms. Shalini Jaiswal

Dr. Ashmeen

Ms. Richa

Ms. Harshita Mathur

Mr. Lovekesh Singh

Mr. Ayansh Kaushik

Ms. Shilpa Debnath

Ms. Kumari Kajal

Mr. Zuber Khan

Mr. Arun Kumar Sharma

Mr. Shuvadip Bhowmik

Mr. Navneesh

Ms. Akshita

Mr. Mohd Rashid

Mr. Hardik

Ms. Arshbir Kaur

Ms. Simranjeet Kaur

Ms. Jyoti Sharma

Mr. Abhay Pandey

Mrs. Nisha Thakur

Director-cum-Principal

Vice-Principal (Professor)

Executive Officer

Dean Examination

Professor

Professor

Professor

Professor

Professor

Professor

Professor

Associate Professor

Associate Professor

Associate Professor

Associate Professor

Associate Professor

Associate Professor

Associate Professor

Associate Professor

Associate Professor

Associate Professor

Associate Professor

Associate Professor

Associate Professor

Associate Professor

Associate Professor

Associate Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Associate Professor

Assistant Professor

drgdg@isfcp.org

drrkn@isfcp.org


dr.jpsingh@isfcp.org

gssarma@isfcp.org

pooja.chawla@isfcp.org

shamshersingh@isfcp.org

sidharthmehan@isfcp.org

balakdaskurmi@isfcp.org

amit@isfcp.org

sourabh@isfcp.org

preetipatel@isfcp.org

artisingh@isfcp.org

santkumarverma@isfcp.org

vivek.asati@isfcp.org

naresh@isfcp.org

tanmay.m@isfcp.org

rohit.bhatia@isfcp.org

amandeepsingh@isfcp.org

ranjeet@isfcp.org

rajveer@isfcp.org

shivani@isfcp.org

prabha@isfcp.org

priya@isfcp.org
gurmeetsingh@isfcp.org

karishmaaggarwal@isfcp.org

avileen.kaur@isfcp.org

seemabrar@isfcp.org

karamjeetkaur@isfcp.org

tanpreetkaur@isfcp.org

anupamawasthi@isfcp.org

tania.bajaj@isfcp.org

kirandeepkaur@isfcp.org

navjotkaur@isfcp.org

 satyam@isfcp.org

gurpreetsingh@isfcp.org

sakshigupta@isfcp.org

rohit.singh@isfcp.org

dilpreetkaur@isfcp.org

simranpreetkaur@isfcp.org

saniagrover@isfcp.org

khadgaraj@isfcp.org

lakshay@isfcp.org

amitsharma@isfcp.org

jasveerkaur@isfcp.org

rojingraj@isfcp.org

lav.goyal@isfcp.org

shalini@isfcp.org

ashmeen@isfcp.org

richa@isfcp.org

harshita@isfcp.org

lovekesh@isfcp.org

ayansh@isfcp.org

shilpa@isfcp.org

kajal@isfcp.org

zuber@isfcp.org

arun@isfcp.org

shuvadip@isfcp.org
hardik@isfcp.org
abhay.isfal@gmail.com

nishaincremica@gmail.com

View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

37

38

39

40

41

42

Dr. G. D. Gupta

Dr. R.K. Narang

Dr. Baldev Singh

Er. Jaspreet Singh

Dr. G. S. Sarma

Dr. Pooja Chawla

Dr. Shamsher Singh

Dr. Sidharth Mehan

Dr. Balak Das Kurmi

Dr. Amit Sharma

Dr. Sourabh Kosey

Mr. Abhay Pandey

Dr. Preeti Patel

Dr. Arti Singh

Dr. Sant Kumar Verma

Dr. Vivek Asati

Dr. Naresh K Rangra

Mr. Tanmay M

Dr. Rohit Bhatia

Dr. Amandeep Singh

Dr. Amrita Singh

Dr. Ranjeet Kumar

Dr. Rajveer Singh

Dr. Shivani Chandel

Dr. Prabha Rajput

Dr. Priya

Dr. Sarjana Raikwar

Dr. Ankita Dadwal

Dr. Ankit Awasthi

Mr. Gurmeet Singh

Ms. Karishma Aggarwal

Ms. Avileen Kaur

Ms. Seema Brar

Ms. Karamjeet Kaur

Dr. Tanpreet Kaur Badwal

Mr. Anupam Awasthi

Ms. Tania Bajaj

Ms. Kirandeep Kaur

Ms. Navjot Kaur Sandhu

Mr. Satyam Khare

Mr. Gurpreet Singh

Ms. Sakshi Gupta

Dr. Rohit

Ms. Dilpreet Kaur

Ms. Simranpreet Kaur

Ms. Sania Grover

Mr. Khadga Raj Aran

Mr. Lokshay Kapil

Mr. Amit Sharma

Ms. Jasveer Kaur

Dr. Rojin G Raj

Mr. Lav Goyal

Ms. Shalini Jaiswal

Dr. Ashmeen

Dr. Prashant Kaushal

Ms. Richa

Ms. Harshita Mathur

Mr. Lovekesh Singh

Mr. Ayansh Kaushik

Ms. Shilpa Debnath

Ms. Kumari Kajal

Mr. Zuber Khan

Mr. Arun Kumar Sharma

Mr. Shuvadip Bhowmik

Mr. Navneesh

Ms. Akshita

Mr. Mohd Rashid

Mr. Hardik

Ms. Arshbir Kaur

Ms. Simranjeet Kaur

Ms. Jyoti Sharma

Mrs. Nisha Thakur

Director-cum-Principal

Vice-Principal (Professor)

Executive Officer

Dean Examination

Professor

Professor

Professor

Professor

Professor

Professor

Professor

Associate Professor

Associate Professor

Associate Professor

Associate Professor

Associate Professor

Associate Professor

Associate Professor

Associate Professor

Associate Professor

Associate Professor

Associate Professor

Associate Professor

Associate Professor

Associate Professor

Associate Professor

Associate Professor

Associate Professor

Associate Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

drgdg@isfcp.org

drrkn@isfcp.org


dr.jpsingh@isfcp.org

gssarma@isfcp.org

pooja.chawla@isfcp.org

shamshersingh@isfcp.org

sidharthmehan@isfcp.org

balakdaskurmi@isfcp.org

amit@isfcp.org

sourabh@isfcp.org

abhay.isfal@gmail.com

preetipatel@isfcp.org

artisingh@isfcp.org

santkumarverma@isfcp.org

vivek.asati@isfcp.org

naresh@isfcp.org

tanmay.m@isfcp.org

rohit.bhatia@isfcp.org

amandeepsingh@isfcp.org

amrita.singh@isfcp.org

ranjeet@isfcp.org

rajveer@isfcp.org

shivani@isfcp.org

prabha@isfcp.org

priya@isfcp.org


anki231992@gmail.com


gurmeetsingh@isfcp.org

karishmaaggarwal@isfcp.org

avileen.kaur@isfcp.org

seemabrar@isfcp.org

karamjeetkaur@isfcp.org

tanpreetkaur@isfcp.org

anupamawasthi@isfcp.org

tania.bajaj@isfcp.org

kirandeepkaur@isfcp.org

navjotkaur@isfcp.org

 satyam@isfcp.org

gurpreetsingh@isfcp.org

sakshigupta@isfcp.org

rohit.singh@isfcp.org

dilpreetkaur@isfcp.org

simranpreetkaur@isfcp.org

saniagrover@isfcp.org

khadgaraj@isfcp.org

lakshay@isfcp.org

amitsharma@isfcp.org

jasveerkaur@isfcp.org

rojingraj@isfcp.org

lav.goyal@isfcp.org

shalini@isfcp.org

ashmeen@isfcp.org


richa@isfcp.org

harshita@isfcp.org

lovekesh@isfcp.org

ayansh@isfcp.org

shilpa@isfcp.org

kajal@isfcp.org

zuber@isfcp.org

arun@isfcp.org

shuvadip@isfcp.org
hardik@isfcp.org

arsh96396@gmail.comnishaincremica@gmail.com

View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
View Profile
WhatsApp chat